Prowadzący zajęcia: Prof. Marian Sobierajski

UWAGA!

Po skopiowaniu plikow *.zip wykonaj unzip !

####################################

Kierunek Informatyka Przemysłowa - Zastosowanie środowiska Matlab w obliczeniach inżynierskich

**********************************************************************************

W Y K Ł A D - W-14 Jelenia Gora

**********************************************************************************

==================================================================================

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instrukcje strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Zasady tworzenia skryptów i funkcji w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie - zastosowanie programowania obiektowego.

WYKLAD 4 - Projektowanie interfejsu graficznego. Pliki z danymi i wynikami.

WYKLAD 5 - Współpraca z plikami zewnętrznymi - funkcje wejścia i wyjścia. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych i optymalizacji funkcji.

WYKLAD 6 - Zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do roz. równań różniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

WYKLAD 7 - Analiza statystyczna i graficzna pomiarów z wykorzystaniem funkcji Matlaba.

WYKLAD 8 - Zasady koordynacji obliczeń elektroetechnicznych. Kolokwium zaliczeniowe.

KOLOKWIUM zaliczeniowe - zadania.

Lista zaliczen wykladu

**********************************************************************************

LABORATORIUM - W-14 Jelenia Gora

**********************************************************************************

==================================================================================

La1 - Operacje na plikach i katalogach, zapis i realizacja podstawowych działań matematycznych (wyznaczanie wartości funkcji).

La2 - Rachunek wektorowy i macierzowy (podstawowe działania macierzowe i tablicowe, identyfikacja elementów, generowanie wektorów i macierzy.

La3 - Podstawy programowania w systemie Matlab (operatory, instrukcje warunkowe, iteracyjne i wyboru).

La4 - Podstawy programowania w systemie Matlab (instrukcje złożone, skrypty i funkcje, tworzenie m-plikow).

La5 - Grafika dwuwymiarowa w systemie Matlab - funkcje generujące grafikę, opis wykresów, zarządzanie oknami.

La6 - Grafika trójwymiarowa w systemie Matlab - funkcje generujące grafikę, opis wykresów, zarządzanie oknami, animacja.

La7 - Projektowanie interfejsu graficznego użytkownika - GUI.

La8 - Współpraca z tekstowymi zewnęytrznymi.

La9 - Badanie przebiegu zmienności funkcji: interpolacja, aproksymacja.

La10 - Badanie przebiegu zmienności funkcji (granice, pochodne, ekstrema).

La11 - Rozwiązywanie układów równań nieliniowych i optymalizacja.

La12 - Przekształcenie zapisu elektrotechnicznego do ogólnego zapisu matematycznego zgodnego z semantyką wybranej metody rozwiązywania z biblioteki Matlaba - równania różniczkowe.

La13 - Analiza statystyczna staystyczna danych pomiarowych.

La14 - Opracowanie funkcji zapisujących pomiary w zewnętrznym tekstowym edytowalnym pliku umieszczonym na dysku - analiza graficzna i statystyczna.

La15 - Opracowanie funkcji generujacej graficzne przebiegi czasowe zmiennych elektrycznych opisujących stany nieustalone obwodu elektrycznego.

Grupa 1 - Lista zaliczen

Grupa 2 - Lista zaliczen

**********************************************************************************

MECHATRONIKA - W-5 Wroclaw

**********************************************************************************

==================================================================================

Kierunek MECHATRONIKA studia I STOPNIA - Programowanie w Matlabie. Laboratorium.

**********************************************************************************

UWAGA!

Po skopiowaniu plikow *.zip wykonaj unzip !

####################################

La0 - warunki zaliczenia Laboratorium

La1 - zastosowanie języka Matlab do obliczeń mechatronicznych - podstawowe operacje macierzowe

La2 - zasady tworzenia skryptów w Matlabie na przykładzie rozwiązywania układu równań liniowych.

La3 - instrukcje strukturalne w Matlabie - if, switch, for, while, break, return.

La4 - zasady tworzenia funkcji w Matlabie na przykładzie analizy liniowego obwodu elektrycznego.

La5 - tworzenie grafiki w Matlabie na przykładzie przebiegów stanów nieustalonych w elementarnych obwodach elektrycznych.

La6 - zasady programowania obiektowego w grafice.

La7 - import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Współpraca z plikami zewnętrznymi - funkcje wejścia i wyjścia na przykładzie rozwiązywania równania kwadratowego.

La8 -interpolacja i aproksymacja funkcji

La9 - równania nieliniowe jednej zmiennej

La10-układy równań nieliniowych

La11-zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do optymalizacji na przykładzie minimalizacji kosztów wytwarzania energiii.

La12-zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania równań różniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

La13-analiza statystyczna i graficzna danych pomiarowych importowanych z plików zewnętrznych.

La14-test zaliczeniowy.

La15-analiza harmonicznych. Poprawa testu zaliczeniowego.

sroda 7.30- 9.00 - Lista zaliczen

####################################

###############

######

##

####################################

**********************************************************************************

W-5 Wroclaw W-5 Wroclaw W-5 Wroclaw

**********************************************************************************

**********************************************************************************

Automatyka i Robotyka

**********************************************************************************

Studia I stopnia - Kierunek: Automatyka i Robotyka - Systemy elektroenergetyczne

KRK

Wykład 1 - Współczesne problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

Wykład 2 - Schematy zastępcze linii nap.i kablowych oraz transformatorów - temat pracy ind. nr 1.

Wykład 3 - Modelowanie i obliczanie promieniowych ukł. przesyłowych. Praca indywidualna nr 1.

Wykład 4 - Model matematyczny rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 5 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia systemu elektroenergetycznego.

Wykład 6 - Obliczenia zwarciowe wg IEC.

Wykład 7 - Zwarcia niesymetryczne - metoda składowych symetrycznych. Schematy i par. zastępcze dla skł. sym. 012.

Wykład 8 - Prądy i napięcia zwarć niesymetrycznych. Praca indywidualna nr 2.

Wykład 9 - Zwarcie doziemne w sieciach średnich napięć. Zasady ograniczania prądów zwarciowych.

Wykład 10 - Równanie ruchu wirnika generatora. Stabilność lokalna układu generator - system.

Wykład 11 - Stabilność przejściowa - kryterium równych pól. Praca indywidualna nr 3.

Wykład 12 - Regulacja napięcia i częstotliwości w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 13 - Jakosc energii elektrycznej.

Wykład 14 - Systemy z dużym udziałem generacji rozproszonej.

Wykład 15 - KOLOKWIUM zaliczeniowe.

!!! Na kolokwium zaliczeniowym należy rozwiązać zadania dla a = liczba dziesiętna podana przez wykładowcę !!!

Oceny: praca 1,2,3. Ocena z Kolokowium. Zaliczenie wykładu.

=============================================================================================

Praca indywidualna 1 musi być oddana najpóźniej po 3 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 2 musi być oddana najpóźniej po 2 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 3 musi być oddana na następnym wykładzie.

*** UWAGA! Kolokwium zaliczeniowe na 15-wykladzie trwa 90 minut bez przerwy.

wykłady zamienne

Wykład 14 - Pierwotna i wtórna regulacja częstotliwości.

Wykład 14 - Stabilność napięciowa - obrona systemu przed lawiną napięć.

======================================================================================

Kierunek AiR - Automatyzacja Systemow Elektroenergetycznych

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemów elektroenergetycznych. Warszawa WNT 1996.

[2] Machowski J., Bialek J., Bumby J., Power system dynamics and stability. John Wiley and Sons 1997.

[3] Sobierajski M., łabuzek M., Lis R., Electrical power system analysis in Matlab. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

[1] Wykłady z automatyzacji systemów elektroenergetycznych na stronie http://eps.pwr.wroc.pl/studenci

[2] Rosołowski E., Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2009.

KRK

Wykład 1 - Zakres i perspektywy automatyzacji SEE.

Wykład 2 - Stałoprądowy model w analizach SEE.

Wykład 3 - Optymalizacja wytwarzania i przesyłu mocy.

Wykład 4 - Rynek energii elektrycznej - koszty krańcowe w optymalizacji wytwarzania i przesyłu energii.

Wykład 5 - Modele generatora synchronicznego w analizach stabilności SEE.

Wykład 6 - Modelowanie połączenia generatora z siecią elektroenergetyczną.

Wykład 7 - Stabilność lokalna bloku turbina - generator wyposażónego w układy prędkości i regulacji napięcia.

Wykład 7a - asoze - program SYMULACJI stanow nieustalonych ELEKTROMECHANICZNYCH - gs+gas

Wykład 8 - Automatyczna regulacja napięcia i prędkości w wielomaszynowych SEE.

Wykład 9 - Kołysania swobodne wirników wielomaszynowych SEE.

Wykład 10 - Tłumienie kołysań generatorów za pomocą stabilizatorów systemowych.

Wykład 11 - Stabilność przejściowa wielomaszynowych SEE.

Wykład 12 - Stabilność napięciowa SEE. Modele i środki poprawy.

Wykład 13 - Modelowanie automatycznej regulacji prędkości obrotowej turbo- i hydrogeneratorów.

Wykład 14 - Modelowanie układów pierwotnej i wtórnej regulacji częstotliwości w izolowanych SEE.

Wykład 15 - Automatyczna regulacja częstotliwości i mocy wymiany w połaczonych synchronicznie systemach el-en.

Wykład 15 - Modelowanie współpracy generatora asynchronicznego z SEE.

Wykład 15a- gas - Generator Asynchroniczny - symulacja stanów nieustalonych w Matlabie.

Materiały Uzupełniające

Program SYMULACJI stanow nieustalonych ELEKTROMECHANICZNYCH - gs+gas

*** EGZAMIN PISEMNY I USTNY - zagadnienia do opracowania ***

*** LISTA OCEN ***

Egzamin /1-szy termin/w dniu ... czerwca 2016 r. , .... D-20

Egzamin /2-gi termin/w dniu ... czerwca 2016 r. , .... D-20

======================================================================================

Kierunek AiR - Laboratorium Automatyzacji Systemów Elektroenergetycznych

Ćw. 1 - Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy stanów ustalonych i nieustalonych - obliczenia indywidualne.

Ćw. 2 - Regulacja napięc i rozpływów mocy biernej w wielonapięciowych SEE.

Ćw. 3 - Badanie stabilności lokalnej i tłumienie małych kołysań za pomocą stabilizatorów systemowych.

Ćw. 4 - Badanie stabilności przejściowej metodą całkowania numerycznego.

Ćw. 5 - Badanie wpływu parametrów regulatora napięcia i częstotliwości na stabilność układu przesyłowego.

Ćw. 6 - Pierwotna regulacja częstotliwości izolowanego SEE.

Ćw. 7 - Badanie stabilności napięciowej układu przesyłowego.

*** LABORATORIUM ASEE - LISTA OCEN ***

*****************************************************************************

AiR - Programy komputerowe w MATLABIE do wykładu i laboratorium z Aut. Systemów el-en

srmdcv4 - program obliczania rozpływów mocy czynnych i cen krańcowych

srm - program obliczania rozpływów mocy czynnych i biernych

sz1 - program wyznaczania macierzy impedancyjnej zwarciowej dla składowej 1

sz0 - program wyznaczania macierzy impedancyjnej zwarciowej dla składowej 0

szs - program analizy zwarć symetrycznych

szn - program analizy zwarć niesymetrycznych

sapss - program badania tłumienia małych kołysań za pomocą PSS

satz - program wyznaczania krytycznego czasu zwarcia met.równych pól

sapg6 - program badania przejściowej GS - SEE - model gen. 6-rzędu

sarp - program badania regulacji częstotliwości hydrozespołu zasilającego izolowaną wyspę

sarf - program

sapsee2 - program

sapg2 - program

salsee2 - program

salsee4 - program

salg4 - program

======================================================================================

======================================================================================

**********************************************************************************

ELEKTROTECHNIKA

**********************************************************************************

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Informatyka w Elektrotechnice

**********************************************************************************

==================================================================================

KRK

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instr. strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Zasady tworzenia skryptów i funkci w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie - zastosowanie programowania obiektowego.

WYKLAD 4 - Projektowanie interfejsu graficznego - przykłady zastosowań w elektrotechnice.

WYKLAD 5 - Współpraca z plikami zewnętrznymi- funkcje wejścia i wyjścia. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych i optymalizacji funkcji.

WYKLAD 6 - Zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania rówań rózniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

WYKLAD 7 - Zasady tworzenia plików funkcyjnych do analizy statystycznej i graficznej pomiarów wielkości elektrycznych.

WYKLAD 8 - Kolokwium. Zasady koordynacji obliczeń elektrotechnicznych.

KOLOKWIUM. Typowe zadania.

======================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Systemy Elektroenergetyczne 1 - SEMESTR ZIMOWY

Wykład 1 - Współczesne problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

Wykład 2 - Schematy zastępcze linii napowietrznych i kablowych oraz transformatorów. Indywidualna Praca nr 1.

Wykład 3 - Modelowanie i obliczanie promieniowych układów przesyłowych.

Wykład 4 - Model matematyczny rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 5 - Komputerowe metody obliczania rozpływów mocy w sieciach zamkniętych.

Wykład 6 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia systemu.

Wykład 7 - Zwarcia niesymetryczne - metoda składowych symetrycznych.

Wykład 8 - Schematy i parametry dla skł. 012. Indywidualna praca nr2.

Wykład 9 - Obliczenia zwarciowe wg IEC. Przykłady analizy zwarć.

Wykład 10 - Zwarcia jednofazowe w sieciach średnich napięć.

Wykład 11 - Odnawialne źródła energii - modelowanie farm wiatrowych.

Wykład 12 - Farmy wiatrowe - analizy systemowe.

Wykład 14 - Komputerowe analizy zwarciowe w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 13 - Systemy elektroenergetyczne z dużym udziałem generacji rozproszonej. Mikrogeneracja - warunki przylaczenia do sieci nN.

Wykład 15 - KOLOKWIUM ZALICZENIOWE. Treść zadań.

Praca indywidualna 1 musi być oddana najpóźniej po 3 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 2 musi być oddana najpóźniej po 2 tygodniach od wykładu.

Oddanie prac indywidualnych jest obowiązkowe! Nie oddanie pracy oznacza ocenę 0.

Indywidualną pracę 1 i 2 należy obronić przed sprawdzającym !

============================================================================

Z KOLOKWIUM zwolnieni są studenci, którzy uzyskają średnią ocenę za PRACĘ 1 i 2 co najmniej 3.0.

Za nieoddaną PRACĘ student otrzymuje ocenę 0, która jest wliczana do średniej!.

Ocena z KOLOKWIUM jest doliczana do ocen za pracę 1 i 2, a następnie wyliczana jest KOŃCOWA średnia.

Ocena 3.0 jest liczona od KOŃCOWEJ średniej ze wszystkich ocen (również poprawkowych) > 2.5.

UWAGA. Student musi oddac do sprawdzenia obie prace indywidualne, w innym przypadku za nieoddaną pracę otrzyma ocenę 0.!

Praca oddana po terminie ma obniżoną ocenę.

PILNE! Wszystkie prace muszą być poprawione do 13 tygodnia zajęć!.

Oceny: praca indywidualna 1 i 2, kolokwium, średnia i ocena koncowa.

**************************************************************************************************

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Systemy Elektroenergetyczne 2 - SEMESTR LETNI

Wykład 1 - Wprowadzenie do analizy nieustalonych stanów elektromechanicznych.

Wykład 2 - Stabilność lokalna systemów elektroenergetycznych.

Wykład 3 - Badanie stabilności systemu metodą równych pól. Praca indywidualna nr 3.

Wykład 4 - Jakość energii elektrycznej - wymagania i normy.

Wykład 5 - Regulacja napięcia w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 6 - Stabilność napięciowa systemów elektroenergetycznych.

Wykład 7 - Regulacja częstotliwości w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 8 - Inteligentne sieci elektroenergetyczne - Smart Power Grids.

Zadania do rozwiązania na egzaminie pisemnym.

Praca indywidualna 3 musi być oddana na następnym wykładzie, najpozniej do 30 kwietnia.

Oddanie pracy nr 3 jest obowiązkowe! Nie oddanie pracy przezd 30 kwietnia oznacza ocenę 0.

======================================================================================

**** LISTA OCEN uzyskanych w sem. zimowym i letnim ****

### Lista zawiera oceny za Ind. Pracę nr 1,2 i 3 oraz za LABORATORIUM ###

Z egzaminu końcowego zwolnione są osoby,

które uzyskały łączną średnią ocenę za pr 1, 2, 3 oraz z Lab. co najmniej 3.0.

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych - INSTRUKCJE do Ćwiczeń

SCHEMAT i dane - System elektroenergetyczny do indywidualnych obliczeń i modelowania.

La1 - Wprowadzenie - przepisy BHP, zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

La2 - Obliczanie rozpływu mocy i napięć w promieniowym układzie przesyłowym.

La3 - Przygotowanie schematu zastępczego i danych do obliczania rozpływów mocy.

La4 - Iteracyjne obliczanie rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym.

La5 - Regulacja napięć i przekładni transformatorów w celu minimalizacji strat przesyłowych.

La6 - Przygotowanie schematu zastępczego i parametrów zastępczych w układzie skł. sym. 012.

La7 - Obliczanie prądów początkowych zwarć symetrycznych zasilanych z niezależnych źródeł.

La8 - Obliczanie prądów początkowych, udarowych, wyłączeniowych i zastępczych cieplnych wg IEC.

La9 - Przygotowanie pliku z danymi do analizy zwarć niesymetrycznych. Wyznaczanie macierzy imp. zwarciowych dla skł. sym. 012.

La10 - Obliczanie prądów zwarciowych początkowych zwarć 2-f oraz 2-f i 1-f z ziemią w sieciach skutecznie uziemionych.

La11 - Ograniczanie prądów zwarciowych i sprawdzanie warunków skuteczności uziemienia.

La12 - Analiza zwarć 1-fazowych w sieciach średnich napięć o różnym sposobie pracy p-ktu neutralnego.

La13 - Badanie stabilności układu: generator - system, metodą równych pól.

La14 - Symulacja stabilności przejściowej met. całkowania numerycznego układu: system sztywny - generator.

La15 - Test zaliczeniowy.

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

*** STUDIA PODYPLOMOWE ***

*** Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne ***

======================================================================================

Wykład: Informatyczne i techniczne aspekty współczesnych sieci elektroenergetycznych

Prof. M. Sobierajski

Tematy jednogodzinnych wykładów do skopiowania

Wykład 1 -Charakterystyka współczesnych sieci elektroenergetycznych. Konsument i prosument. Podstawowe zależności fizyczne dotyczące 1- i 3-fazowego prądu i napięcia. Napięcie, prąd i moc odbiornika energii elektrycznej.

Wykład 2 -Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie, przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.

Wykład 3 -Podstawowe zależności fizyczne przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Parametry zastępcze linii i transformatorów. Spadki i odchylenia napięć przy przesyle i dystrybucji mocy. Straty przesyłowe.

Wykład 4 -Komputerowe programy obliczania rozpływów mocy. Bazy Danych. Prezentacja wyników. Kryterium N-1.

Wykład 5 -Regulacja napięcia. Wykres kołowy generatora. Regulacja przekładni transformatorów. Kompensacja mocy biernej.

Wykład 6 -Stabilność napięciowa. Awarie systemowe. Monitorowanie obciążalności linii. Pomiary i estymacja rozpływów mocy. Zapobieganie blackoutom.

Wykład 6 - Awaria napięciowa w Polsce 26 czerwca 2006 r - prezentacja.

Wykład 7 -Zwarcia symetryczne w sieciach elektroenergetycznych. Moc zwarciowa. Metoda IEC obliczania prądów zwarciowych.

Wykład 8 -Zwarcia niesymetryczne w sieciach 400/220/110 kV oraz w sieciach średnich napięć. Ograniczanie prądów zwarciowych.

Wykład 8 - Awaria 4 lipca 2009 r - kaskadowe wyłączenia linii 110 kV - prezentacja.

Wykład 9 -Stabilność generatorów - równowaga statyczna i dynamiczna. Kryterium mocy synchronizującej. Krytyczny czas trwania zwarcia.

Wykład 10 -Regulacja częstotliwości - pierwotna, wtórna, trójna. Zasady międzynarodowej współpracy systemów. Automatyka SCO.

Wykład 11 -Jakość energii elektrycznej - odchylenia i wahania napięć, migotanie światła, harmoniczne. Normy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki.

Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Wykład 12 - Kierunki rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych - prezentacja.

Praca zaliczeniowa wykładu. Po wpisaniu rozwiązań należy odesłać pracę na adres: marian.sobierajski@pwr.wroc.pl

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

==

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Systemy elektroenergetyczne 1

Wykład 1 - Wprowadzenie. Schematy i parametry zastępcze. Praca nr 1.

Wykład 2 - Modelowanie i obliczanie promieniowych układów przesyłowych.

Wykład 3 - Obliczanie rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 4 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia SEE.

Wykład 5 - Zwarcia niesymetryczne. Schematy i parametry zast. w układzie współrz. skł. sym 012. Praca nr 2.

Wykład 6 - Obliczenia zwarciowe wg IEC. Przykłady analizy zwarć.

Wykład 7 - Zwarcie 1-fazowe w sieci średniego napięcia.

Wykład 8 - Badanie stabilności promieniowych ukł. przesyłowych. Praca nr 3.

Wykład 9 - Jakosc energii.

Wykład 10 - Regulacja napięcia i częstotliwości.

Zadania EGZAMINACYJNE do rozwiązania na egzaminie pisemnym.

Indywidualną pracę nr 1 należy oddać po 3 tygodniach od wykładu!

Indywidualną pracę nr 2 należy oddać po 2 tygodniach od wykładu!

Indywidualną pracę nr 3 należy oddać na następnym wykładzie!

Warunkiem zaliczenia wykładu SEE 1 jest uzyskanie pozytywnej oceny za pracę nr 1,2 i 3.

Z EGZAMINU zwolnieni są studenci, którzy uzyskali średnią ocenę za pracę 1,2 i 3 równą lub większą od 3.5.

Oceny: praca indywidualna 1,2,3, średnia i ocena koncowa

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Systemy elektroenergetyczne 2 - LABORATORIUM - INSTRUKCJE do Ćwiczeń

SCHEMAT i dane - System elektroenergetyczny do indywidualnych obliczeń i modelowania.

La1 - Wprowadzenie - przepisy BHP, zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

La2 - Obliczanie rozpływu mocy i napięć w promieniowym układzie przesyłowym.

La3 - Przygotowanie schematu zastępczego i danych do obliczania rozpływów mocy.

La4 - Iteracyjne obliczanie rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym.

La5 - Przygotowanie schematu zastępczego i parametrów zastępczych w układzie skł. sym. 012.

La6 - Obliczanie prądów początkowych zwarć symetrycznych zasilanych z niezależnych źródeł.

La7 - Obliczanie prądów początkowych, udarowych, wyłączeniowych i zastępczych cieplnych wg IEC.

La8 - Przygotowanie pliku z danymi do analizy zwarć niesymetrycznych. Wyznaczanie macierzy imp. zwarciowych dla skł. sym. 012.

La9 - Obliczanie prądów zwarciowych początkowych zwarć 2-f oraz 2-f i 1-f z ziemią w sieciach skutecznie uziemionych.

La10 - Badanie stabilności met. równych pól układu przesyłowego: sztywny system - generator.

La10 - Test zaliczeniowy.

======================================================================================

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Informatyka w Elektrotechnice - wykład wg podręcznika:

M. Sobierajski, M. Łabuzek, Programowanie w Matlabie dla elektryków, Oficyna Wyd. PWr 2005

**********************************************************************************

==================================================================================

KRK

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instr. strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Zasady tworzenia skryptów i funkcji w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie. Projektowanie interfejsu graficznego - przykłady zastosowań w elektrotechnice.

WYKLAD 4 - Współpraca z plikami zewnętrznymi - funkcje wejścia i wyjścia. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych i optymalizacji funkcji.

WYKLAD 5 - Zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania równań różniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Kolokwium.

KOLOKWIUM. Typowe zadania.

Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach projektowych.

Poprawa kolokwium indywidualnie w p.521 D-20.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lista ocen: Zaliczenie WYKŁADU

==================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

S E M I N A R I U M D Y P L O M O W E

Seminarium Dyplomowe - przykładowa prezentacja TEMATU do edycji.

Seminarium Dyplomowe - przykładowa prezentacja PRACY DYPLOMOWEJ do edycji.

UWAGA!

Kolejność prezentacji podana jest w tabelce, w której si oznacza numer "i" studenta na liście zaliczeń.

Obecność na seminarium dyplomowym jest obowiązkowa.

W części 1 zajęć prezentacja obejmuje temat.

W części 2 zajęć prezentacja dotyczy całości pracy + dyskusja

SemDypl - sroda 13.15 - 16.00 lista zaliczeń

SemDypl - piatek 9.15 - 12.00 lista zaliczeń

Stronę redaguje M. Sobierajski email: marian.sobierajski@pwr.edu.pl

=====================================================================================