Prowadzący zajęcia: Prof. Marian Sobierajski

UWAGA!

Po skopiowaniu plikow *.zip wykonaj unzip !

####################################

Kierunek MECHATRONIKA studia I STOPNIA - Programowanie w Matlabie. Laboratorium.

**********************************************************************************

UWAGA!

Po skopiowaniu plikow *.zip wykonaj unzip !

####################################

La0 - warunki zaliczenia Laboratorium

La1 - zastosowanie języka Matlab do obliczeń mechatronicznych - podstawowe operacje macierzowe

La2 - zasady tworzenia skryptów w Matlabie na przykładzie rozwiązywania układu równań liniowych.

La3 - instrukcje strukturalne w Matlabie - if, switch, for, while, break, return.

La4 - zasady tworzenia funkcji w Matlabie na przykładzie analizy liniowego obwodu elektrycznego.

La5 - tworzenie grafiki w Matlabie na przykładzie przebiegów stanów nieustalonych w elementarnych obwodach elektrycznych.

La6 - zasady programowania obiektowego w grafice.

La7 - import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Współpraca z plikami zewnętrznymi - funkcje wejścia i wyjścia na przykładzie rozwiązywania równania kwadratowego.

La8 -interpolacja i aproksymacja funkcji

La9 - równania nieliniowe jednej zmiennej

La10-układy równań nieliniowych

La11-zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do optymalizacji na przykładzie minimalizacji kosztów wytwarzania energiii.

La12-zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania równań różniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

La13-analiza statystyczna i graficzna danych pomiarowych importowanych z plików zewnętrznych.

La14-analiza harmonicznych.

La15-test zaliczeniowy. Zadanie do rozwiązania za pomocą programu w Matlabie.

czwartek s.308 9.15-11.00 - Lista zaliczen

czwartek s.308 11.15-13.00 - Lista zaliczen

####################################

Kierunki: Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka

Prowadzący zajęcia: Prof. Marian Sobierajski

Programy komputerowe w MATLABIE do wszystkich wykładów i laboratoriów z Systemów Elektroenergetycznych

srmp - program obliczania rozpływów mocy w układzie promieniowym jednostronnie zasilanym

srm - program obliczania rozpływów mocy w dowolnym systemie elektroenergetycznym

sz1 - program wyznaczania zwarciowej macierzy impedancyjnej dla składowej zgodnej w omach

sz0 - program wyznaczania zwarciowej macierzy impedancyjnej dla składowej zerowej w omach

szs - program wyznaczania prądów charakteryzujących zwarcie 3-fazowe wg IEC

szn - program analizy zwarć niesymetrycznych w układzie 012 oraz abc

szn1f- program analizy zwarcia 1-fazowego w sieci średniego napięcia

sapg2- program badania stabilności generatora połączonego z SEE - model gen. 2-rzędu

ogrprzw - program ograniczania prądów zwarciowych i skuteczności zerowania

===============================================================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

*** STUDIA stacjonarne ****** STUDIA stacjonarne ****** STUDIA stacjonarne***ETK***AiR

*** STUDIA stacjonarne ****** STUDIA stacjonarne ****** STUDIA stacjonarne***ETK***AiR

*** STUDIA stacjonarne ****** STUDIA stacjonarne ****** STUDIA stacjonarne***ETK***AiR

======================================================================================

======================================================================================

S E M I N A R I U M D Y P L O M O W E

Seminarium Dyplomowe - scenariusz wystąpienia dyplomanta.

Seminarium Dyplomowe - przykładowa prezentacja TEMATU do edycji.

Seminarium Dyplomowe - wzorcowa prezentacja.

Seminarium Dyplomowe - szablon prezentacji do wykorzystania.

UWAGA!

Kolejność prezentacji podana jest w tabelce, w której si oznacza numer "i" studenta na liście zaliczeń.

Obecność na seminarium dyplomowym jest obowiązkowa.

W części 1 zajęć prezentacja obejmuje temat i zakres magisterskiej pracy dyplomowej /inżynierskiego projektu dyplomowego/

W części 2 zajęć prezentacja dotyczy całości i trwa 20 minut + 5 minut dyskusji

ETK: SemDypl - sroda 09.15-11.00 - ETK lista zaliczeń

ETK: SemDypl - sobota 13.15-15.00 - ETKnst lista zaliczeń

ETK: SemDypl - sobota 15.15-17.00 - ETKnst lista zaliczeń

W Y K L A D Y i L A B O R A T O R I A

Studia I stopnia - Kierunek: Automatyka i Robotyka - Systemy elektroenergetyczne

Wykład 1 - Współczesne problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

Wykład 2 - Schematy zastępcze linii nap.i kablowych oraz transformatorów - temat pracy ind. nr 1.

Wykład 3 - Modelowanie promieniowych ukł. przesyłowych. Obl. prądów i napięc w promieniowych ukł. przesyłowych.

Wykład 4 - Model matematyczny rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 5 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia systemu.

Wykład 6 - Obliczenia zwarciowe wg IEC.

Wykład 7 - Zwarcia niesymetryczne - metoda składowych symetrycznych. Schematy i par. zastępcze dla skł. sym.

Wykład 8 - Prądy i napięcia zwarć niesymetrycznych - temat pracy indywidualnej nr 2.

Wykład 9 - Zwarcie doziemne w sieciach średnich napięć. Zasady ograniczania prądów zwarciowych.

Wykład 10 - Równanie ruchu wirnika generatora. Stabilność lokalna.

Wykład 11 - Stabilność przejściowa - kryterium równych pól. Praca nr.3.

Wykład 12 - Regulacja napięcia i częstotliwości w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 13 - Jakosc energii elektrycznej.

Wykład 14 - Systemy z dużym udziałem generacji rozproszonej.

Wykład 15 - KOLOKWIUM zaliczeniowe.

!!! Na kolokwium zaliczeniowym należy rozwiązać zadania dla a = liczba dziesiętna podana przez wykładowcę !!!

Oceny: praca 1,2,3. Ocena z Kolokowium. Zaliczenie wykładu.

=============================================================================================

Praca indywidualna 1 musi być oddana najpóźniej po 3 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 2 musi być oddana najpóźniej po 2 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 3 musi być oddana na następnym wykładzie.

Oddanie prac indywidualnych jest obowiązkowe! Nie oddanie pracy oznacza ocenę 0.

Praca ind. oceniona poniżej 2.5 musi być POPRAWIONA!

Student o średniej z pracy 1, 2, 3 powyżej 3.0 jest zwolniony z kolokwium zaliczeniowego.

*** UWAGA! Kolokwium zaliczeniowe na 14-wykladzie trwa 90 minut bez przerwy.

wykłady zamienne

Wykład 14 - Pierwotna i wtórna regulacja częstotliwości.

Wykład 14 - Stabilność napięciowa - obrona systemu przed lawiną napięć.

======================================================================================

Kierunek AiR - Automatyzacja Systemow Elektroenergetycznych

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemów elektroenergetycznych. Warszawa WNT 1996.

[2] Machowski J., Bialek J., Bumby J., Power system dynamics and stability. John Wiley and Sons 1997.

[3] Sobierajski M., łabuzek M., Lis R., Electrical power system analysis in Matlab. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

[1] Wykłady z automatyzacji systemów elektroenergetycznych na stronie http://eps.pwr.wroc.pl/studenci

[2] Rosołowski E., Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2009.

Wykład 1 - Zakres i perspektywy automatyzacji SEE.

Wykład 2 - Stałoprądowy model w analizach SEE.

Wykład 3 - Optymalizacja wytwarzania i przesyłu mocy.

Wykład 4 - Rynek energii elektrycznej - koszty krańcowe w optymalizacji wytwarzania i przesyłu energii.

Wykład 5 - Modele generatora synchronicznego w analizach stabilności SEE.

Wykład 6 - Modelowanie połączenia generatora z siecią elektroenergetyczną.

Wykład 7 - Stabilność lokalna bloku turbina - generator wyposażónego w układy prędkości i regulacji napięcia.

Wykład 7a - asoze - program SYMULACJI stanow nieustalonych ELEKTROMECHANICZNYCH - gs+gas

Wykład 8 - Automatyczna regulacja napięcia i prędkości w wielomaszynowych SEE.

Wykład 9 - Kołysania swobodne wirników wielomaszynowych SEE.

Wykład 10 - Tłumienie kołysań generatorów za pomocą stabilizatorów systemowych.

Wykład 11 - Stabilność przejściowa wielomaszynowych SEE.

Wykład 12 - Stabilność napięciowa SEE. Modele i środki poprawy.

Wykład 13 - Modelowanie automatycznej regulacji prędkości obrotowej turbo- i hydrogeneratorów.

Wykład 14 - Modelowanie układów pierwotnej i wtórnej regulacji częstotliwości w izolowanych SEE.

Wykład 15 - Modelowanie współpracy generatora asynchronicznego z SEE.

Wykład 15a- gas - Generator Asynchroniczny - symulacja stanów nieustalonych w Matlabie.

Materiały Uzupełniające

Program SYMULACJI stanow nieustalonych ELEKTROMECHANICZNYCH - gs+gas

*** EGZAMIN PISEMNY I USTNY - zagadnienia do opracowania ***

*** LISTA OCEN ***

Egzamin /1-szy termin/w dniu 18 czerwca 2015 r. , godz. 13.00-15.00, s. 408, D-20

Egzamin /2-gi termin/w dniu 25 czerwca 2015 r. , godz. 13.00-15.00, s. 408, D-20

======================================================================================

Kierunek AiR - Laboratorium Automatyzacji Systemów Elektroenergetycznych

Ćw. 1 - Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy stanów ustalonych i nieustalonych - obliczenia indywidualne.

Ćw. 2 - Regulacja napięc i rozpływów mocy biernej w wielonapięciowych SEE.

Ćw. 3 - Badanie stabilności lokalnej i tłumienie małych kołysań za pomocą stabilizatorów systemowych.

Ćw. 4 - Badanie stabilności przejściowej metodą całkowania numerycznego.

Ćw. 5 - Badanie wpływu parametrów regulatora napięcia i częstotliwości na stabilność układu przesyłowego.

Ćw. 6 - Pierwotna regulacja częstotliwości izolowanego SEE.

Ćw. 7 - Badanie stabilności napięciowej układu przesyłowego.

*** LABORATORIUM ASEE - LISTA OCEN ***

*****************************************************************************

AiR - Programy komputerowe w MATLABIE do wykładu i laboratorium z Aut. Systemów el-en

srmdcv4 - program obliczania rozpływów mocy czynnych i cen krańcowych

srm - program obliczania rozpływów mocy czynnych i biernych

sz1 - program wyznaczania macierzy impedancyjnej zwarciowej dla składowej 1

sz0 - program wyznaczania macierzy impedancyjnej zwarciowej dla składowej 0

szs - program analizy zwarć symetrycznych

szn - program analizy zwarć niesymetrycznych

sapss - program badania tłumienia małych kołysań za pomocą PSS

satz - program wyznaczania krytycznego czasu zwarcia met.równych pól

sapg6 - program badania przejściowej GS - SEE - model gen. 6-rzędu

sarp - program badania regulacji częstotliwości hydrozespołu zasilającego izolowaną wyspę

sarf - program

sapsee2 - program

sapg2 - program

salsee2 - program

salsee4 - program

salg4 - program

======================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Informatyka w Elektrotechnice

**********************************************************************************

==================================================================================

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instr. strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Zasady tworzenia skryptów i funkci w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie - zastosowanie programowania obiektowego.

WYKLAD 4 - Projektowanie interfejsu graficznego - przykłady zastosowań w elektrotechnice.

WYKLAD 5 - Współpraca z plikami zewnętrznymi- funkcje wejścia i wyjścia. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych i optymalizacji funkcji.

WYKLAD 6 - Zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania rówań rózniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

WYKLAD 7 - Zasady tworzenia plików funkcyjnych do analizy statystycznej i graficznej pomiarów wielkości elektrycznych.

WYKLAD 7 - Zasady koordynacji obliczeń elektrotechnicznych z wykorzystaniem funkcji czytania, zapisywania wyników, graficznych przebiegów zmiennych w czasie.

UWAGA! Kolokwium zaliczeniowe wykładu jest pisane na zajęciach proj. na przedostatnich zajęciach.

Poprawa kolokwium u prowadzącego zajęcia w Laboratorium Komputerowym.

KOLOKWIUM. Draft pracy.

PRZYKŁADY progarmów w Matlabie

Rownania nieliniowe

Optymalizacja

Analiza statystyczna

Analiza stabilności

Inne programy

Program SYMULACJI stanow nieustalonych ELEKTROMECHANICZNYCH - gs, gas

Lista ocen zaliczenia wykładu

********************************************************************************************************

Wykłady i laboratorium wg podręcznika:

M. Sobierajski, M. Łabuzek "Programowanie w Matlabie dla elektryków", Oficyna Wyd. PWr 2005

Wykryte błędy w podreczniku

1. Rozdział 3 - Tworzenie skryptów i współpraca z plikami - str. 27

Instrukcja disp(Z); powinna wystąpić po zdefiniowaniu macierzy Z, czyli

Z = [1+2i 3+4i; 5+6i 7+8i]; disp(Z); save maczespZ Z;

2. Rozdział 6 - Interfejs graficzny - function fig=guirysuj - Brakuje instrukcji we wszystkich plikach:

global h1a h2b h3c a b c

3. Rozdział 7 - str. 81 - powinno być:

if nargin < 3 Podb=242; end

if nargin < 4 Qodb=121; end

if nargin < 1 R=10; end

if nargin < 2 X=20; end

4. Rozdział 10

- str. 134 - wzór (10.15) powinno być: m=(xmax+xmin)/2;

- wzór (10.16) powinno być: s=(xmax-xmin)/6;

- str. 135 powinno być:

ciagsr=(ciagmax+ciagmin)/2;

...

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Systemy Elektroenergetyczne 1 - SEMESTR ZIMOWY

Wykład 1 - Współczesne problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

Wykład 2 - Schematy zastępcze linii napowietrznych i kablowych oraz transformatorów. Indywidualna Praca nr 1.

Wykład 3 - Modelowanie i obliczanie promieniowych układów przesyłowych.

Wykład 4 - Model matematyczny rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 5 - Komputerowe metody obliczania rozpływów mocy w sieciach zamkniętych.

Wykład 6 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia systemu.

Wykład 7 - Zwarcia niesymetryczne - metoda składowych symetrycznych.

Wykład 8 - Schematy i parametry dla skł. 012. Indywidualna praca nr2.

Wykład 9 - Obliczenia zwarciowe wg IEC. Przykłady analizy zwarć.

Wykład 10 - Zwarcia jednofazowe w sieciach średnich napięć.

Wykład 11 - Odnawialne źródła energii - modelowanie farm wiatrowych.

Wykład 12 - Farmy wiatrowe - analizy systemowe.

Wykład 13 - Systemy elektroenergetyczne z dużym udziałem generacji rozproszonej. Mikrogeneracja - warunki przylaczenia do sieci nN.

Wykład 14 - KOLOKWIUM ZALICZENIOWE. Treść zadań.

Wykład 15 - Komputerowea analizy zwarciowe w systemach elektroenergetycznych.

Praca indywidualna 1 musi być oddana najpóźniej po 3 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 2 musi być oddana najpóźniej po 2 tygodniach od wykładu.

Oddanie prac indywidualnych jest obowiązkowe! Nie oddanie pracy oznacza ocenę 0.

Indywidualną pracę 1 i 2 należy obronić przed sprawdzającym !

============================================================================

Z KOLOKWIUM zwolnieni są studenci, którzy uzyskają średnią ocenę za PRACĘ 1 i 2 co najmniej 3.0.

Za nieoddaną PRACĘ student otrzymuje ocenę 0, która jest wliczana do średniej!.

Ocena z KOLOKWIUM jest doliczana do ocen za pracę 1 i 2, a następnie wyliczana jest KOŃCOWA średnia.

Ocena 3.0 jest liczona od KOŃCOWEJ średniej ze wszystkich ocen (również poprawkowych) > 2.5.

UWAGA. Student musi oddac do sprawdzenia obie prace indywidualne, w innym przypadku za nieoddaną pracę otrzyma ocenę 0.!

Praca oddana po terminie ma obniżoną ocenę.

PILNE! Wszystkie prace muszą być poprawione do 13 tygodnia zajęć!.

Nie ma POPRAWY KOLOKWIUM!

Za oddaną, ale niepoprawioną pracę student otrzymuje ocenę 2.0.

Ocena końcowa po KOLOKWIUM styczniowym jest oceną ostateczną i wpisywaną do indeksu.

Oceny: praca indywidualna 1 i 2, kolokwium, średnia i ocena koncowa.

**************************************************************************************************

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Systemy Elektroenergetyczne 2 - SEMESTR LETNI

Wykład 1 - Wprowadzenie do analizy nieustalonych stanów elektromechanicznych.

Wykład 2 - Stabilność lokalna systemów elektroenergetycznych.

Wykład 3 - Badanie stabilności systemu metodą równych pól. Praca indywidualna nr 3.

Wykład 4 - Jakość energii elektrycznej - wymagania i normy.

Wykład 5 - Regulacja napięcia w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 6 - Stabilność napięciowa systemów elektroenergetycznych.

Wykład 7 - Regulacja częstotliwości w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 8 - Inteligentne sieci elektroenergetyczne - Smart Power Grids.

oraz

Wykład 8 - Kierunki rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych - prezentacja.

lub

Wykład 8 - Optymalizacja pracy SEE. Rynek energii elektrycznej.

Zadania do rozwiązania na egzaminie pisemnym.

Praca indywidualna 3 musi być oddana na następnym wykładzie.

Oddanie pracy nr 3 jest obowiązkowe! Nie oddanie pracy oznacza ocenę 0.

======================================================================================

**** LISTA OCEN uzyskanych w sem. zimowym i letnim ****

### Lista zawiera oceny za Ind. Pracę nr 1,2 i 3 oraz za LABORATORIUM ###

Z egzaminu końcowego zwolnione są osoby,

które uzyskały łączną średnią ocenę za pr 1, 2, 3 oraz z Lab. co najmniej 3.0.

======UWAGA - UWAGA - UWAGA =======================================================================

Egzamin /1-szy termin/w dniu 18 czerwca 2015 r, s. 309 D-1. godz. 7.30-9.00

Egzamin /2-gi termin/w dniu 25 czerwca 2015 r, s. 309 D-1. godz. 7.30-9.00

===================================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych - INSTRUKCJE do Ćwiczeń

********** Programy w Matlabie do Laboratorium są do skopiowania na początku strony *********

SCHEMAT i dane - System elektroenergetyczny do indywidualnych obliczeń i modelowania.

Ćw.1 - Wprowadzenie - przepisy BHP, zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Ćw.2 - Obliczanie rozpływu mocy i napięć w promieniowym układzie przesyłowym.

Ćw.3 - Przygotowanie schematu zastępczego i danych w jednostkach względnych do obliczania rozpływów mocy.

Ćw.4 - Iteracyjne obliczanie rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym.

Ćw.5 - Regulacja napięć i przekładni transformatorów w celu minimalizacji strat przesyłowych.

Ćw.6 - Przygotowanie schematu zastępczego i parametrów zastępczych dla skł. sym. zgodnej i zerowej.

Ćw.7 - Obliczanie prądów początkowych zwarć symetrycznych zasilanych z niezależnych źródeł.

Ćw.8 - Obliczanie prądów początkowych, udarowych, wyłączeniowych i zastępczych cieplnych wg IEC.

Ćw.9 - Obliczanie prądów zwarciowych początkowych zwarć 2-f oraz 1-f i 2-f z ziemią w sieciach skutecznie uziemionych.

Ćw.10 - Sprawdzanie warunków skuteczności uziemienia.

Ćw.11 - Ograniczanie prądów zwarciowych.

Ćw.12 - Analiza zwarć 1-fazowych w sieciach średnich napięć o różnym sposobie pracy p-ktu neutralnego.

Ćw.13 - Badanie stabilności układu przesyłowego: generator - system, metodą równych pól.

Ćw.14 - Symulacja stabilności przejściowej układu: generator - system, metodą całkowania numerycznego.

Ćw.15 - Test zaliczeniowy.

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

*** STUDIA PODYPLOMOWE ***

*** Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne ***

======================================================================================

Wykład: Informatyczne i techniczne aspekty współczesnych sieci elektroenergetycznych

Prof. M. Sobierajski

Tematy jednogodzinnych wykładów do skopiowania

Wykład 1 -Charakterystyka współczesnych sieci elektroenergetycznych. Konsument i prosument. Podstawowe zależności fizyczne dotyczące 1- i 3-fazowego prądu i napięcia. Napięcie, prąd i moc odbiornika energii elektrycznej.

Wykład 2 -Podstawy wytwarzania energii elektrycznej. Energetyczne i informatyczne uwarunkowania Polski. Strategia rozwoju krajowej energetyki do 2030 r. - wytwarzanie, przesył, dystrybucja, rola sieci komputerowych.

Wykład 3 -Podstawowe zależności fizyczne przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Parametry zastępcze linii i transformatorów. Spadki i odchylenia napięć przy przesyle i dystrybucji mocy. Straty przesyłowe.

Wykład 4 -Komputerowe programy obliczania rozpływów mocy. Bazy Danych. Prezentacja wyników. Kryterium N-1.

Wykład 5 -Regulacja napięcia. Wykres kołowy generatora. Regulacja przekładni transformatorów. Kompensacja mocy biernej.

Wykład 6 -Stabilność napięciowa. Awarie systemowe. Monitorowanie obciążalności linii. Pomiary i estymacja rozpływów mocy. Zapobieganie blackoutom.

Wykład 6 - Awaria napięciowa w Polsce 26 czerwca 2006 r - prezentacja.

Wykład 7 -Zwarcia symetryczne w sieciach elektroenergetycznych. Moc zwarciowa. Metoda IEC obliczania prądów zwarciowych.

Wykład 8 -Zwarcia niesymetryczne w sieciach 400/220/110 kV oraz w sieciach średnich napięć. Ograniczanie prądów zwarciowych.

Wykład 8 - Awaria 4 lipca 2009 r - kaskadowe wyłączenia linii 110 kV - prezentacja.

Wykład 9 -Stabilność generatorów - równowaga statyczna i dynamiczna. Kryterium mocy synchronizującej. Krytyczny czas trwania zwarcia.

Wykład 10 -Regulacja częstotliwości - pierwotna, wtórna, trójna. Zasady międzynarodowej współpracy systemów. Automatyka SCO.

Wykład 11 -Jakość energii elektrycznej - odchylenia i wahania napięć, migotanie światła, harmoniczne. Normy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki.

Wykład 12 -Zasady tworzenia i funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Wykład 12 - Kierunki rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych - prezentacja.

Praca zaliczeniowa wykładu. Po wpisaniu rozwiązań należy odesłać pracę na adres: marian.sobierajski@pwr.wroc.pl

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

*** STUDIA niestacjonarne ****** STUDIA niestacjonarne ****** STUDIA niestacjonarne

*** STUDIA niestacjonarne ****** STUDIA niestacjonarne ****** STUDIA niestacjonarne

*** STUDIA niestacjonarne ****** STUDIA niestacjonarne ****** STUDIA niestacjonarne

======================================================================================

==

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Systemy elektroenergetyczne 1

Wykład 1 - Wprowadzenie. Schematy i parametry zastępcze. Praca nr 1.

Wykład 2 - Modelowanie i obliczanie promieniowych układów przesyłowych.

Wykład 3 - Obliczanie rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 4 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia SEE.

Wykład 5 - Zwarcia niesymetryczne. Schematy i parametry zast. w układzie współrz. skł. sym 012. Praca nr 2.

Wykład 6 - Obliczenia zwarciowe wg IEC. Przykłady analizy zwarć.

Wykład 7 - Zwarcie 1-fazowe w sieci średniego napięcia.

Wykład 8 - Badanie stabilności promieniowych ukł. przesyłowych. Praca nr 3.

Wykład 9 - Jakosc energii.

Wykład 10 - Regulacja napięcia i częstotliwości.

Zadania EGZAMINACYJNE do rozwiązania na egzaminie pisemnym.

Indywidualną pracę nr 1 należy oddać po 3 tygodniach od wykładu!

Indywidualną pracę nr 2 należy oddać po 2 tygodniach od wykładu!

Indywidualną pracę nr 3 należy oddać na następnym wykładzie!

Warunkiem zaliczenia wykładu SEE 1 jest uzyskanie pozytywnej oceny za pracę nr 1,2 i 3.

Z EGZAMINU zwolnieni są studenci, którzy uzyskali średnią ocenę za pracę 1,2 i 3 równą lub większą od 3.5.

Oceny: praca indywidualna 1,2,3, średnia i ocena koncowa

=== Zdania EGZAMINACYJNE mają a = liczba dziesiętna podana na egzaminie, np. a=11.3 ==================

Egzamin /1-szy termin/ w dniu 20 czerwca 2015 r., sobota, s. 406, D-20, godz. 9.00-11.00

Egzamin /2-gi termin/ w dniu 27 czerwca 2015 r., sobota, s. 406, D-20, godz. 9.00-11.00

=== Praca egzaminu pisemnego musi być obroniona na egazminie ustnym ! ============================

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Systemy elektroenergetyczne 2 - LABORATORIUM - INSTRUKCJE do Ćwiczeń

SCHEMAT i dane - System elektroenergetyczny do indywidualnych obliczeń i modelowania.

Ćw.1 - Wprowadzenie - przepisy BHP, zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Ćw.2 - Obliczanie rozpływu mocy i napięć w promieniowym układzie przesyłowym.

Ćw.3 - Przygotowanie schematu zastępczego i danych w jednostkach względnych do obliczania rozpływów mocy.

Ćw.4 - Iteracyjne obliczanie rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym.

Ćw.5 - Regulacja napięć i przekładni transformatorów w celu minimalizacji strat przesyłowych.

Ćw.6 - Przygotowanie schematu zastępczego i parametrów zastępczych dla skł. sym. zgodnej i zerowej.

Ćw.7 - Obliczanie prądów początkowych zwarć symetrycznych zasilanych z niezależnych źródeł.

Ćw.8 - Obliczanie prądów początkowych, udarowych, wyłączeniowych i zastępczych cieplnych wg IEC.

Ćw.9 - Przygotowanie pliku z danymi do analizy zwarć niesym. Wyznaczanie mac. imp. zwarciowej dla skł. zgodnej i zerowej.

Ćw.10 - Obliczanie prądów zwarciowych początkowych zwarć 2-f oraz 1-f i 2-f z ziemią w sieciach skutecznie uziemionych.

======================================================================================

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Informatyka w Elektrotechnice - wykład wg podręcznika:

M. Sobierajski, M. Łabuzek, Programowanie w Matlabie dla elektryków, Oficyna Wyd. PWr 2005

**********************************************************************************

==================================================================================

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instr. strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Zasady tworzenia skryptów i funkcji w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie. Graficzny Interfejs Użytkownika - GUI.

WYKLAD 4 - Współpraca z plikami zewnętrznymi. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych.

WYKLAD 5 - Rozwiązywanie równań różniczkowych w stanach nieustalonych i przejściowych elektromechanicznych.

******** KOLOKWIUM ZALICZENIOWE WYKŁADU na przedostatniej sesji w trakcie zajęć lab. lub proj. *****

Poprawa kolokwium u prowadzącego zajęcia w Laboratorium Komputerowym.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lista ocen: Zaliczenie WYKŁADU i Laboratorium

Stronę redaguje M. Sobierajski email: marian.sobierajski@pwr.edu.pl

=====================================================================================