Prowadzący zajęcia: Prof. Marian Sobierajski

UWAGA!

Po skopiowaniu plikow *.zip wykonaj unzip !

####################################

**********************************************************************************

MECHATRONIKA

**********************************************************************************

==================================================================================

Kierunek MECHATRONIKA studia I STOPNIA - Programowanie w Matlabie. Laboratorium.

**********************************************************************************

La0 - warunki zaliczenia Laboratorium

La1 - zastosowanie języka Matlab do obliczeń mechatronicznych - podstawowe operacje macierzowe

La2 - zasady tworzenia skryptów w Matlabie na przykładzie rozwiązywania układu równań liniowych.

La3 - instrukcje strukturalne w Matlabie - if, switch, for, while, break, return.

La4 - zasady tworzenia funkcji w Matlabie na przykładzie analizy liniowego obwodu elektrycznego.

La5 - tworzenie grafiki w Matlabie na przykładzie przebiegów stanów nieustalonych w elementarnych obwodach elektrycznych.

La6 - zasady programowania obiektowego w grafice.

La7 - import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Współpraca z plikami zewnętrznymi - funkcje wejścia i wyjścia na przykładzie rozwiązywania równania kwadratowego.

La8 -interpolacja i aproksymacja funkcji

La9 - równania nieliniowe jednej zmiennej

La10-układy równań nieliniowych

La11-zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do optymalizacji na przykładzie minimalizacji kosztów wytwarzania energiii.

La12-zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania równań różniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

La13-analiza statystyczna i graficzna danych pomiarowych importowanych z plików zewnętrznych.

La14-test zaliczeniowy.

La15-analiza harmonicznych. Poprawa testu zaliczeniowego.

Lista zaliczen

**********************************************************************************

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

**********************************************************************************

==================================================================================

Studia I stopnia - Kierunek: Automatyka i Robotyka - Systemy elektroenergetyczne

KRK

Wykład 1 - Współczesne problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

Wykład 2 - Schematy zastępcze linii nap.i kablowych oraz transformatorów.

Wykład 3 - Modelowanie i obliczanie promieniowych ukł. przesyłowych. Praca indywidualna nr 1.

Wykład 4 - Model matematyczny rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 5 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia systemu elektroenergetycznego.

Wykład 6 - Obliczenia zwarciowe wg IEC.

Wykład 7 - Zwarcia niesymetryczne - metoda składowych symetrycznych. Schematy i par. zastępcze dla skł. sym. 012.

Wykład 8 - Prądy i napięcia zwarć niesymetrycznych. Praca indywidualna nr 2.

Wykład 9 - Zwarcie doziemne w sieciach średnich napięć. Zasady ograniczania prądów zwarciowych.

Wykład 10 - Równanie ruchu wirnika generatora. Stabilność lokalna układu generator - system.

Wykład 11 - Stabilność przejściowa - kryterium równych pól. Praca indywidualna nr 3.

Wykład 12 - Regulacja napięcia i częstotliwości w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 13 - Jakosc energii elektrycznej.

Wykład 14 - Systemy z dużym udziałem generacji rozproszonej.

Wykład 15 - KOLOKWIUM zaliczeniowe. Typowe zadania.

!!! Na kolokwium zaliczeniowym należy rozwiązać zadania dla a = liczba dziesiętna podana przez wykładowcę !!!

**********************************************************************************

Oceny: praca 1,2,3. Ocena z Kolokowium. Zaliczenie wykładu.

=============================================================================================

Praca indywidualna 1 musi być oddana najpóźniej po 3 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 2 musi być oddana najpóźniej po 2 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 3 musi być oddana na następnym wykładzie.

*** UWAGA! Kolokwium zaliczeniowe na 15-wykladzie trwa 90 minut bez przerwy.

Ocena z kolkwium jest ostateczna i nie podlega poprawie.

**********************************************************************************

ELEKTROTECHNIKA

**********************************************************************************

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Informatyka w Elektrotechnice

**********************************************************************************

KRK

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instr. strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Import i eksport danych do przestrzeni roboczej Matlaba z dysku. Zasady tworzenia skryptów i funkci w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie - zastosowanie programowania obiektowego.

WYKLAD 4 - Projektowanie interfejsu graficznego - przykłady zastosowań w elektrotechnice.

WYKLAD 5 - Współpraca z plikami zewnętrznymi- funkcje wejścia i wyjścia. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych i optymalizacji funkcji.

WYKLAD 6 - Zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania rówań rózniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych.

WYKLAD 7 - Zasady tworzenia plików funkcyjnych do analizy statystycznej i graficznej pomiarów wielkości elektrycznych.

WYKLAD 8 - Kolokwium. Zasady koordynacji obliczeń elektrotechnicznych.

KOLOKWIUM. Typowe zadania.

======================================================================================

Lista ocen: Zaliczenie WYKŁADU

=====================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Systemy Elektroenergetyczne 1 - SEMESTR ZIMOWY

**********************************************************************************

Wykład 1 - Współczesne problemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.

Wykład 2 - Schematy zastępcze linii napowietrznych i kablowych oraz transformatorów. Indywidualna Praca nr 1.

Wykład 3 - Modelowanie i obliczanie promieniowych układów przesyłowych.

Wykład 4 - Model matematyczny rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 5 - Komputerowe metody obliczania rozpływów mocy w sieciach zamkniętych.

Wykład 6 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia systemu.

Wykład 7 - Zwarcia niesymetryczne - metoda składowych symetrycznych.

Wykład 8 - Schematy i parametry dla skł. 012. Indywidualna praca nr2.

Wykład 9 - Obliczenia zwarciowe wg IEC. Przykłady analizy zwarć.

Wykład 10 - Zwarcia jednofazowe w sieciach średnich napięć.

Wykład 11 - Odnawialne źródła energii - modelowanie farm wiatrowych.

Wykład 12 - Farmy wiatrowe - analizy systemowe.

Wykład 13 - Systemy elektroenergetyczne z dużym udziałem generacji rozproszonej. Mikrogeneracja - warunki przylaczenia do sieci nN.

Wykład 14 - Komputerowe analizy zwarciowe w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 15 - KOLOKWIUM ZALICZENIOWE. Typowe zadania.

**********************************************************************************

Oceny: praca indywidualna 1 i 2, kolokwium, średnia i ocena koncowa.

**********************************************************************************

Praca indywidualna 1 musi być oddana najpóźniej po 3 tygodniach od wykładu.

Praca indywidualna 2 musi być oddana najpóźniej po 2 tygodniach od wykładu.

Oddanie prac indywidualnych jest obowiązkowe! Nie oddanie pracy oznacza ocenę 0.

Indywidualną pracę 1 i 2 należy obronić przed sprawdzającym !

============================================================================

Z KOLOKWIUM zwolnieni są studenci, którzy uzyskają średnią ocenę za PRACĘ 1 i 2 co najmniej >2.5

Za nieoddaną PRACĘ student otrzymuje ocenę 0, która jest wliczana do średniej!.

Ocena z KOLOKWIUM jest ostateczna.

**************************************************************************************************

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Systemy Elektroenergetyczne 2 - SEMESTR LETNI

**********************************************************************************

Wykład 1 - Wprowadzenie do analizy nieustalonych stanów elektromechanicznych.

Wykład 2 - Stabilność lokalna systemów elektroenergetycznych.

Wykład 3 - Badanie stabilności systemu metodą równych pól. Praca indywidualna nr 3.

Wykład 4 - Jakość energii elektrycznej - wymagania i normy.

Wykład 5 - Regulacja napięcia w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 6 - Stabilność napięciowa systemów elektroenergetycznych.

Wykład 7 - Regulacja częstotliwości w systemach elektroenergetycznych.

Wykład 8 - Inteligentne sieci elektroenergetyczne - Smart Power Grids.

Typowe zadania do rozwiązania na egzaminie pisemnym.

======================================================================================

**** LISTA OCEN uzyskanych w sem. zimowym i letnim ****

================================================================================

### Lista zawiera oceny za Ind. Pracę nr 1,2 i 3 oraz za LABORATORIUM ###

Z egzaminu końcowego zwolnione są osoby,które uzyskały

średnią ocenę za pr 1, 2, 3 oraz z Lab. co najmniej 3.5.

Praca indywidualna 3 musi być oddana na następnym wykładzie.

======================================================================================

======================================================================================

Kierunek Elektrotechnika studia I STOPNIA - Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych

INSTRUKCJE do Ćwiczeń

======================================================================================

SCHEMAT i dane - System elektroenergetyczny do indywidualnych obliczeń i modelowania.

La1 - Wprowadzenie - przepisy BHP, zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

La2 - Obliczanie rozpływu mocy i napięć w promieniowym układzie przesyłowym.

La3 - Przygotowanie schematu zastępczego i danych do obliczania rozpływów mocy.

La4 - Iteracyjne obliczanie rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym.

La5 - Regulacja napięć i przekładni transformatorów w celu minimalizacji strat przesyłowych.

La6 - Przygotowanie schematu zastępczego i parametrów zastępczych w układzie skł. sym. 012.

La7 - Obliczanie prądów początkowych zwarć symetrycznych zasilanych z niezależnych źródeł.

La8 - Obliczanie prądów początkowych, udarowych, wyłączeniowych i zastępczych cieplnych wg IEC.

La9 - Przygotowanie pliku z danymi do analizy zwarć niesymetrycznych. Wyznaczanie macierzy imp. zwarciowych dla skł. sym. 012.

La10 - Obliczanie prądów zwarciowych początkowych zwarć 2-f oraz 2-f i 1-f z ziemią w sieciach skutecznie uziemionych.

La11 - Ograniczanie prądów zwarciowych i sprawdzanie warunków skuteczności uziemienia.

La12 - Analiza zwarć 1-fazowych w sieciach średnich napięć o różnym sposobie pracy p-ktu neutralnego.

La13 - Badanie stabilności układu: generator - system, metodą równych pól.

La14 - Symulacja stabilności przejściowej met. całkowania numerycznego układu: system sztywny - generator.

La15 - Test zaliczeniowy.

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

===== ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne =============

==

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Systemy elektroenergetyczne 1

Wykład 1 - Wprowadzenie. Schematy i parametry zastępcze. Praca nr 1.

Wykład 2 - Modelowanie i obliczanie promieniowych układów przesyłowych.

Wykład 3 - Obliczanie rozpływu mocy w sieciach przesyłowych.

Wykład 4 - Zwarcia symetryczne - równania macierzowe, zastępcze źródło napięcia SEE.

Wykład 5 - Zwarcia niesymetryczne. Schematy i parametry zast. w układzie współrz. skł. sym 012. Praca nr 2.

Wykład 6 - Obliczenia zwarciowe wg IEC. Przykłady analizy zwarć.

Wykład 7 - Zwarcie 1-fazowe w sieci średniego napięcia.

Wykład 8 - Badanie stabilności promieniowych ukł. przesyłowych. Praca nr 3.

Wykład 9 - Jakosc energii.

Wykład 10 - Regulacja napięcia i częstotliwości.

Zadania EGZAMINACYJNE do rozwiązania na egzaminie pisemnym.

======================================================================================

Oceny: praca indywidualna 1,2,3, średnia i ocena koncowa

======================================================================================

Indywidualną pracę nr 1 należy oddać po 3 tygodniach od wykładu!

Indywidualną pracę nr 2 należy oddać po 2 tygodniach od wykładu!

Indywidualną pracę nr 3 należy oddać na następnym wykładzie!

Warunkiem zaliczenia wykładu SEE 1 jest uzyskanie pozytywnej oceny za pracę nr 1,2 i 3.

Z EGZAMINU zwolnieni są studenci, którzy uzyskali średnią ocenę za pracę 1,2 i 3 równą lub większą od 3.5.

======================================================================================

======================================================================================

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Systemy elektroenergetyczne 2 - LABORATORIUM

======================================================================================

INSTRUKCJE do Ćwiczeń

======================================================================================

SCHEMAT i dane - System elektroenergetyczny do indywidualnych obliczeń i modelowania.

La1 - Wprowadzenie - przepisy BHP, zasady realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

La2 - Obliczanie rozpływu mocy i napięć w promieniowym układzie przesyłowym.

La3 - Przygotowanie schematu zastępczego i danych do obliczania rozpływów mocy.

La4 - Iteracyjne obliczanie rozpływu mocy w systemie elektroenergetycznym.

La5 - Przygotowanie schematu zastępczego i parametrów zastępczych w układzie skł. sym. 012.

La6 - Obliczanie prądów początkowych zwarć symetrycznych zasilanych z niezależnych źródeł.

La7 - Obliczanie prądów początkowych, udarowych, wyłączeniowych i zastępczych cieplnych wg IEC.

La8 - Przygotowanie pliku z danymi do analizy zwarć niesymetrycznych. Wyznaczanie macierzy imp. zwarciowych dla skł. sym. 012.

La9 - Obliczanie prądów zwarciowych początkowych zwarć 2-f oraz 2-f i 1-f z ziemią w sieciach skutecznie uziemionych.

La10 - Badanie stabilności met. równych pól układu przesyłowego: sztywny system - generator.

La10 - Test zaliczeniowy.

======================================================================================

======================================================================================

======================================================================================

Studia niestacjonarne I STOPNIA - Informatyka w Elektrotechnice

Wykład wg podręcznika:

M. Sobierajski, M. Łabuzek, Programowanie w Matlabie dla elektryków, Oficyna Wyd. PWr 2005

**********************************************************************************

==================================================================================

KRK

WYKLAD 1 - Zastosowanie języka Matlab do obl. inżynierskich - podstawowe operacje macierzowe i tablicowe.

WYKLAD 2 - Instr. strukturalne w Matlabie - if, switch,for,while. Zasady tworzenia skryptów i funkcji w Matlabie.

WYKLAD 3 - Tworzenie wykresów w Matlabie. Projektowanie interfejsu graficznego - przykłady zastosowań w elektrotechnice.

WYKLAD 4 - Współpraca z plikami zewnętrznymi - funkcje wejścia i wyjścia. Zastosowanie Matlaba do rozwiązywania równań nieliniowych i optymalizacji funkcji.

WYKLAD 5 - Zastosowanie bibliotecznych funkcji Matlaba do rozwiązywania równań różniczkowych opisujących stany nieustalone w obwodach elektrycznych. Kolokwium.

KOLOKWIUM. Typowe zadania.

Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach projektowych.

======================================================================================

Lista ocen: Zaliczenie WYKŁADU

=====================================================================================

=====================================================================================

Stronę redaguje M. Sobierajski email: marian.sobierajski@pwr.edu.pl

=====================================================================================